၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲေပးမည့္ေန႔တြင္ လာေရာက္ဆႏၵမဲေပးႏိုင္သည့္ လူမ်ားစာရင္း

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲေပးမည့္ေန႔တြင္ လာေရာက္ဆႏၵမဲေပးႏိုင္သည့္ လူမ်ားစာရင္း

Read more

Press Release

Myanmar’s Stand on Boat People Recently, there have been reports by international media on irregular migrants and boat people in the Andaman Sea and the Straits of Malacca. Myanmar also shares concerns expressed by the international community, and is closely following the news. Myanmar is deeply concerned with the sufferings and life-threatening fate of victims as the consequences of human

Read more
1 2 3 4