၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲေပးမည့္ေန႔တြင္ လာေရာက္ဆႏၵမဲေပးႏိုင္သည့္ လူမ်ားစာရင္း

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲေပးမည့္ေန႔တြင္ လာေရာက္ဆႏၵမဲေပးႏိုင္သည့္ လူမ်ားစာရင္း

Read more

Press Release

Myanmar’s Stand on Boat People Recently, there have been reports by international media on irregular migrants and boat people in the Andaman Sea and the Straits of Malacca. Myanmar also shares concerns expressed by the international community, and is closely following the news. Myanmar is deeply concerned with the sufferings and life-threatening fate of victims as the consequences of human

Read more

Press Release

Myanmar handed over verified Bangladeshi nationals among those rescued by Myanmar Navy On 8 June 2015, Myanmar officially handed over 150 persons who are verified as Bangladeshi nationals among the 208 boat people rescued by the Myanmar Navy on 21 May 2015. A seven-member Bangladeshi delegation led by Commanding Officer of No. P 7 Border Guard Battalion of Cox’s Bazar

Read more
1 7 8 9 10