ေထရ၀ါဒဗုဒၶသာသနာျပဳတကၠသိုလ္ ဒီပလိုမာ(ဗုဒၶဓမၼ)သင္တန္း တက္ေရာက္ခြင့္ေလ်ွာက္လႊာေခၚယူျခင္း

 

Buddha University Admission Buddha University Admission_0001 Buddha University Admission_0002